Miloň Dvořák

Miloň Dvořák

kontakt: milon.dvorak@seznam.cz
web: milon.modry.cz

Provozní řád MS Lhenice

PROVOZNÍ ŘÁD MYSLIVECKÉHO SPOLKU LHENICE

I.
Všeobecná ustanovení
1) Myslivecký spolek Lhenice (dále jen MS) vydává tento provozní řád (dále jen PŘ), který vychází z platných stanov tohoto MS a není v rozporu s platným zákonem o myslivosti, ani s jinými platnými právními předpisy. Každý člen MS (dále jen člen) je povinen plnit ustanovení tohoto PŘ a těmito ustanoveními se i při své myslivecké činnosti řídit. 2) Člen má povinnost ctít dobré myslivecké mravy, nevnášet mezi ostatní členy spory a pomluvy, hájit na veřejnosti dobré jméno MS a nevyvíjet žádnou činnost, která by poškozovala tento MS.
3) Člen má právo i povinnost účastnit se členských schůzi (dále ČS). Případnou neúčast lze omluvit před termínem schůze u jednatele (SMS), za neomluvenou neúčast zaplatí každý člen 100 Kč, a to nejpozději při příští výroční členské schůzi (dále VČS).

II.
Úseky honitby
1) Honitba je rozdělena na úseky. Počet a velikost úseků schvaluje ČS. Každý úsek má svého vedoucího a členy. Vedoucí úseku je zpravidla členem výboru a je určen výborem.
2) Vedoucí úseku zodpovídá na svěřeném úseku za přikrmování zvěře v době nouze a za stav a rozmístění mysliveckých zařízení.
3) Členové jsou povinni ve svěřeném úseku dle pokynů vedoucího úseku přikrmovat zvěř v době nouze, budovat myslivecká zařízení, udržovat je a likvidovat stará, již nevyhovující zařízení.
4) Přiřazením člena do určitého úseku není dotčeno jeho právo výkonu myslivosti po celém území honitby.

III.
Provádění lovu zvěře
1) Veškerá zvěř ulovená v honitbě je majetkem MS. Následné zužitkování a rozdělování zvěřiny řeší další ustanovení tohoto PŘ. Lov se provádí individuálně nebo na společných lovech.
a) Individuální lov provádí jedna osoba (člen). Pokud člena provází lovecký průvodce, stále se jedná o individuální lov. Nejčastější druhy individuálního lovu jsou vyjmenované v zákoně a vyhlášce.
b) Společným lovem se rozumí plánovaná nebo mimořádně svolaná lovecká akce schválená hospodářem, které se zúčastní tři a více členové. Společný lov vždy řídí hospodář nebo jím pověřený člen.
2) Každý člen má právo lovit zvěř individuálně v celé honitbě, bez ohledu na zařazení do úseku. Sejde-li se u mysliveckého zařízení více členů, má přednost ten, kdo zařízení budoval, jinak ten, kdo přijde první.
3) Člen nemá právo bránit v lovu nebo kazit lov jinému členu nevhodným chováním. Tímto se rozumí takové úmyslné chování, které vede nebo může vést k plašení zvěře.
4) Při příchodu nebo odchodu z mysliveckého zařízení v době snížené viditelnosti je člen povinen používat světelné signály v přiměřené míře tak, aby byl viděn, ale zároveň neplašil zvěř jinému členu.
5) Po ulovení spárkaté zvěře je člen povinen tuto zvěř nejpozději následující den předložit ke kontrole mysliveckému hospodáři, případně jinému členovi pověřenému hospodářem. V případě, že bude určena k prodeji, je člen povinen zvěř dopravit a uložit (řádně ošetřenou) do chladícího zařízení v klubovně MS. Střelec, který ulovil zvěř na společném lovu, je stejně tak povinen uložit po skončení společného lovu řádně ošetřenou zvěř do chladícího zařízení. Pokud při této činnosti dojde ke znečištění některých částí klubovny, a to i včetně chladícího zařízení, je každý povinen zajistit následný úklid všech těchto prostor. V zimním období je člen také povinen uklidit hadici a vypustit vodu z venkovního kohoutu. Pokud vyplývá z veterinárních předpisů povinnost odevzdávat z ulovené zvěře vzorek na vyšetření, je také střelec povinen zajistit předepsaný vzorek a předat jej na vyšetření, a to následující pracovní den.
6) U trofejové zvěře je člen povinen získanou trofej řádně vypreparovat a na výzvu mysliveckého hospodáře či jiné pověřené osoby tuto trofej předložit.
7) V době konání společného lovu (nadháňky) je v honitbě bez souhlasu mysliveckého hospodáře individuální lov zakázán, dále je zakázáno provádět individuální lov v místě, kde bude probíhat naplánovaná nadháňka, a to týden před termínem nadháňky.
8) Pokud si chce člen pozvat na společný lov hosta, oznámí to nejpozději jeden týden před konáním této akce mysliveckému hospodáři.
9) Každou vystřelenou ránu hlásí člen hospodáři, např. formou SMS.
IV.
Rozdělování ulovené zvěře 1) Spárkatá zvěř ulovená při společném lovu je určena přednostně k prodeji.
2) Při individuálním lovu černé zvěře na čekané zůstává každý druhý ulovený kus lovci; sele do váhy 15 kg se do pořadí nezapočítává a zůstává též lovci.
3) Člen má každoročně nárok na polovinu dospělého kusu srnčí zvěře nebo celé srnče. V případě, že člen chová jednoho nebo více lovecky upotřebitelných psů, má nárok na další polovinu dospělého kusu srnčí zvěře nebo celý kus srnčete.
4) Vlastníci kulových zbraní si přednostně zajistí přidělený podíl sami. Členům, kteří nevlastní kulovou zbraň, bude zvěřina zajištěna po dohodě s mysliveckým hospodářem. 5) Výši podílu zvěřiny pro čestné členy určí každoročně výbor.

V.
Výročí 1) Jeden kus dospělé srnčí zvěře náleží dále členovi, který
a) se dožívá věku 50, 60, 70 let a poté po 5-ti letech
b) se žení či vdává sám nebo žení či vdává děti
c) slaví zlatou či diamantovou svatbu.
2) Členovi, který splňuje požadavky uvedené v bodě 1 odst. a), náleží také věcný dar. O finanční hodnotě a druhu daru rozhoduje ČS.
3) Bod 1 a 2 tohoto článku se vztahuje i na čestné členy.

VI.
Členské příspěvky a pracovní činnost
1) Každý rok určí VČS počet hodin, který je člen povinen odpracovat. Tyto práce budou prováděny výhradně pro obce, které mají pozemky v honitbě, nebo pro jiné osoby za účelem odstranění škod způsobených zvěří nebo činnosti předcházející těmto škodám. Člen, který si nesplní výše uvedené povinnosti a není-li od těchto povinností ČS osvobozen, uhradí MS 500,- Kč za každou neodpracovanou brigádu, a to nejpozději na následující VČS.
2) ČS může schválit další počet hodin, které je člen povinen odpracovat při odstraňování škod způsobených zvěří, dále při budování, údržbě či odstraňování mysliveckých zařízení nebo jiného majetku MS. Toto zařízení či majetek bude ČS určen konkrétně a jmenovitě.
3) Každý rok schválí VČS schůze výši členského příspěvku. Termín jeho uhrazení je vždy do 31. března příslušného roku.
4) V kalendářním roce, ve kterém člen připravuje a zároveň absolvuje se svým psem zkoušky lovecké upotřebitelnosti, je tento člen pro tento kalendářní rok osvobozen od brigád.
5) Členovi, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů, nemůže v plném rozsahu plnit některé povinnosti a úkoly MS, může výbor poskytnout úlevy.

VII.
Členství
1) Za nové členy MS budou na VČS přijímáni ti, kteří mají lovecky upotřebitelného psa nebo si ho ve zkušební době pořídí. Další podmínkou přijetí je členství v Honebním společenstvu Lhenice (HS). Přednost mají ti členové HS, kteří trvale žijí na území honitby. Rodinní příslušníci člena MS nemusí splňovat podmínku členství v HS. O přijetí nového člena rozhoduje VČS na doporučení výboru. Nový člen je přijímán na roční zkušební dobu.
2) Na návrh výboru pověří ČS jednoho nebo více zkušených členů, kteří budou řídit a dohlížet na činnost nově přijatého člena v honitbě. Po uplynutí roční zkušební doby informují tito pověření členové ČS o činnosti nového člena a doporučí či nedoporučí jeho další setrvání v MS.

VIII.
Závěrečná ustanovení 1) Změna tohoto provozního řádu je možná pouze na základě usnesení VČS. 2) Tento provozní řád byl schválen na ČS dne 6. května 2016

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (78 | 49%)
webmaster: Miloň Dvořák
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one